Proje Ortaklarımız

Üye Olun

E-posta:

Sitemize üye olarak bizden haberler alın.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak ve yaşatmak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. “Doğal kaynakları”, “kültürel miras”ı ve “insan”ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. ÇEKÜL, “doğa”, “kültür”, “eğitim”, “tanıtım”, “örgütlenme” ana başlıkları altında oluşturduğu projeleri hayata geçirirken, toplumun tüm kesimlerinin ortak bir amaç doğrultusunda ve güçbirliği içinde katılımlarına öncülük etmekte, bu kesimler arasındaki eşgüdümü sağlamaktadır. Bir başka deyişle “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği”ne öncelik vermektedir. Bilgi ve katılımla, gönüllülük esasına dayalı sivil girişimler, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğinin ülke gündemine taşınmasını ve çalışmaların somut sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır.

Doğal Çevre Çalışmaları

ÇEKÜL’ün doğal çevre çalışmaları, ağaçlandırmadan biyolojik çeşitliliğe, erozyonla mücadeleden özel bitki ve ağaç türlerinin korunmasına dek uzanan bir bütünlük gösterir. “92 Ormanları” projesiyle başlayan çalışmaları, bugüne kadar 800 bin katılımcının desteğiyle sürmekte olan “7 Ağaç Ormanları” projesi izlemiştir. “Kâğıttan Ormanlar”, “Van-Bahçesaray Kırsal Kalkınma Programı”, “Niksar Ekolojik Tarım Çalışması (NET)” diğer doğal çevre koruma projeleri arasında yer almaktadır.

Kültürel Çevre Çalışmaları

“Kendini Koruyan Kentler”, “7 Bölge 7 Kent”, “Barışan Kentler”, “Kaleli Kentler”, “Köyler Yaşamalıdır”, “GAP Bölgesi’nde Kültürel Mirası Geliştirme Programı”, “Sinan’a Saygı” ve “İpek Yolu, Kültür Yolu”, ÇEKÜL’ün bellibaşı kültürel projeleridir. Bu projeleri destekleyen “Çevre Kültür Evleri”, “Kent Atölyeleri”, “Kent Müzesi ve Arşivleri” gibi çalışmalar da, halkın yerinden koparılmadan kimliğine sahip çıkmasını amaçlamaktadır.

Eğitim Çalışmaları

ÇEKÜL’ün eğitim çalışmalarından bazıları; 2003 yılından bu yana sürdürülen ve çocukların kentlilik bilinci ve kültürel kimlik duygularının gelişmesi, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğini tanımalarını amaçlayan “Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı”, yine ilköğretim öğrencilerine yönelik “Çevre Önderleri Uygulamalı Çevre Eğitimi” ve üniversite öğrencileri için “Yerinde Mimarlık Yaz Okulları” projeleridir.

 

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in Mesajı

 

Yarım yüzyıldır, yitirdiğimiz doğruları arıyoruz... Tarihimizi, dilimizi, evrensel boyutlar içeren kültürümüzü arıyoruz... Korumaya-geliştirmeye-yaşatmaya çalıştığımız doğamız, kültürel varlıklarımız, yaşama sevincimizin yeşerdiği kentlerimiz, artık bilincimizin ölçüldüğü alanlar oldular...

Bireyin kendini tanıması, bu özel coğrafyanın oluşturduğu değerleri boyutlandırması, özgür bir ortamın varlığıyla anlam kazanır. Bireyin kendini tanıması, kendini açıklaması için "kültürel kimliğe", "kültürel sürekliliğe", bunun aralıksız tartışıldığı ortamlara gerek vardır. İşte Kültür Elçileri kültürel eğitim programı, 12 yaşındaki çocuklara, bu taptaze beyinlere böylesine bir ortam sunmaktadır. Bu ortamı yaratmak için ÇEKÜL Vakfı ile ülkemizin köklü ve öncü kuruluşu ETİ çok değerli bir işbirliği gerçekleştirmektedir. Anadolu'nun kimlikli kentleri bundan böyle ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileriyle farklı bir nitelik kazanacak, geleceğe farklı umutlarla bakacaklardır. Bu proje, kültürümüz ve çocuklarımızın geleceği için bir seferberliktir, bir dönüm noktası olacaktır.

Eğitimin hedefi, Anadolu'daki binlerce yıllık kültürel birikimin ışığında, Türkiye'nin bilimsel ve düşünsel gelişmesine katkıda bulunacak "özgür düşünebilen, yaratıcı, insan haklarını korumayı temel amaç edinen yurttaş"lar yetiştirmek olmalıdır. Eğitim, ülkenin kimlikli yeni bireyler yetişmesinin temel kaynağıdır. Çağlar, coğrafyalar ve kuşaklar arasındaki kültürel sürekliliği tekrar egemen kılmanın tek yoludur. İşte bu amaç ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri projesiyle bir kez daha somutluk kazanmaktadır.

Çünkü kuşakları sağlıklı yaşatmak için geçmiş ile gelecek arasındaki bağın güçlü kurulması gereklidir. Bunun için geçmişten geleceğe akıp gelen değerlerin üstüne, hızla yeni değerler ekleyebilecek çağdaş yöntemleri bulmak, geliştirmek, yerleştirmek zorundayız. Geçmişe durağan olarak değil, devingen ve geleceğe yönelik öğeleri taşıyan bir olgu olarak bakarsak, onunla hesaplaşırsak, işte o zaman geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilecek öğeleri yakalayabilir, onu doğru özümleyebiliriz.

2008 yılından başlayarak beş yıl süresince, ETİ ÇEKÜL ortaklığıyla 77 kenti kapsayacak olan ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri projesi sonucunda, toplam yaklaşık 4000 çocuk Kültür Elçisi olarak yetiştirilecek. Böylelikle tüm Anadolu kentlerindeki çocuklarımız koruma bilincini daha da ileriye, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele taşıyacak, koruma çabalarına süreklilik kazandıracak. Diliyorum, ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri projesiyle kültürümüz ve çocuklarımız adına gerçekleştirdiğimiz bu dayanışma, uzun hedefli çalışmalarla beklenen boyutlara ulaşsın, kentlerimizin kültür elçisi çocuklarımız geleceğimizi büyüklüklerle buluşturabilsin...


ÇEKÜL VAKFI

Ekrem Tur Sok. No: 8 Beyoğlu/İstanbul
www.cekulvakfi.org.tr / cekul@cekulvakfi.org.tr
0212 249 6464